GENERIC PROGRAM UNIT

Dr. Mohd Zaini Bin Zakaria
Dr. Mohd Zaini Bin Zakaria Head of Programme, Islamic Science Programme
zaini@usim.edu.my | Phone: 06-7976739/6714
Dr. Farah Laili bt Muda @ Ismail
Dr. Farah Laili bt Muda @ IsmailHead of Programme, Social Science Programme
farahlaili@usim.edu.my | Phone: –
Wan Norliyana Wan Zulkifli
Wan Norliyana Wan ZulkifliAssistant Registrar
wannorliyana@usim.edu.my | Phone: 06-7978639
Nurul Syafiqah Mohd Azmi
Nurul Syafiqah Mohd AzmiAdministrative Assistant
nurulsyafiqah.azmi@usim.edu.my | Phone: 06-797 8639