SECTION: ACADEMIC AFFAIRS

Mohd Akashah Abd Rashid
Mohd Akashah Abd RashidSenior Assistant Registrar
akashah@usim.edu.my | Phone: 06-797 8642
Hermawatimazuen Bahari
Hermawatimazuen BahariChief Administrative Assistant
mazuen@usim.edu.my | Phone: 06-797 8641